Schenken en nalaten

My Book Buddy financieel steunen door middel van schenkingen en/of begunstiging in een nalatenschap kan op verschillende manieren, die zowel voor de schenker als voor My Book Buddy aantrekkelijk zijn. Een eenmalige schenking, een periodieke schenking, een erfstelling en een legaat behoren hierbij tot de mogelijkheden. My Book Buddy heeft bij de Belastingdienst een ANBI status (algemeen nut beogende instelling). Bijdragen kunnen afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, dan wel vrijgesteld worden van schenking- of successierechten.

Eenmalige schenking
Een eenmalige schenking of gift kan in vele gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Dit geldt als het totaal van schenkingen en giften aan algemeen nut beogende instellingen zoals My Book Buddy in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van het inkomen ligt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het inkomen en kan oplopen tot maximaal 52% van de schenking.

Periodieke schenking
Een periodieke schenking is fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige schenking. De jaarlijkse bijdrage is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting zonder dat men rekening hoeft te houden met een minimum of een maximum schenkingsbedrag. Wel moet per notariële akte minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag geschonken worden.

Erfstelling
Bij een erfstelling wordt My Book Buddy in een testament tot mede-erfgenaam benoemd. My Book Buddy wordt voor een bepaald percentage meedeler in uw nalatenschap. MBB staat dan op gelijke voet met andere erfgenamen. Na aftrek van de kosten deelt MBB met het door u vastgestelde percentage mee in de opbrengst van uw nalatenschap.

Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een bedrag aan een persoon of instelling, zoals My Book Buddy, nalaat. U omschrijft zelf welk deel van uw erfenis u wenst na te laten. MBB kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die u via testament hebt toegewezen.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
My Book Buddy is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit houdt in dat particulieren en bedrijven die giften, schenkingen, legaten of erfstellingen doen aan een ANBI, deze bijdragen kunnen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, dan wel vrijgesteld zijn van schenking- of successierechten.